Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?

Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?

A. NIC

B. Hub

C. Repeater

D. Switch

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: