Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

A. Hub

B. Bridge

C. Switch

D. Router

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: