Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

A. Tầng 1

B. Tầng 2

C. Tầng 3

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: