Thiết bị Hub có bao nhiêu Broadcast domain?

Thiết bị Hub có bao nhiêu Broadcast domain?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: