Thiết bị Hub cho phép:

Thiết bị Hub cho phép:

A. Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuyếch đại tín hiệu truyền đến nó

B. Ngăn không cho các packet thuộc loại Broadcast đi qua nó

C. Giúp định tuyến cho các packets

D. Kết nối nhiều máy tính lại với nhau để tạo thành một nhánh LAN (segment)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Thiết bị Hub cho phép?

Thiết bị Hub cho phép?

A. Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuyếch đại tín hiệu truyền đến nó

B. Ngăn không cho các packet thuộc loại Broadcast đi qua nó 

C. Giúp định tuyến cho các packet

D. Kết nối nhiều máy tính lại với nhau để tạo thành một nhánh LAN (segment)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: