Thiết bị chọn đường (Router) hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI?

Thiết bị chọn đường (Router) hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI?

A. Tầng vật lý (Physical Layer)

B. Tầng mạng (Network Layer)

C. Tầng Liên kết dữ liệu (Data Link

D. Tầng phiên (Session Layer)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: