Thiết bị Bridge cho phép:

Thiết bị Bridge cho phép:

A. Ngăn không cho các packet thuộc loại Broadcast đi qua nó

B. Kết nối 2 mạng LAN lại với nhau đồng thời đóng vai trò như một bộ lọc (filter): Chỉ cho phép các packet mà địa chỉ đích nằm ngoài nhánh LAN mà packet xuất phát, đi qua

C. Giúp định tuyến cho các packets

D. Tăng cường tín hiệu điện để mở rộng đoạn mạng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thiết bị Bridge cho phép?

Thiết bị Bridge cho phép?

A. Giúp định tuyến cho các packet

B. Kết nối 2 mạng LAN lại với nhau đồng thời đóng vai trò như một bộ lọc (filter): chỉ cho phép các packet mà địa chỉ đích nằm ngoài nhánh LAN mà packet xuất phát, đi qua

C. Tăng cường tín hiệu điện để mở rộng đoạn mạng

D. Cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: