Thiết lập flash theo kiểu _________sẽ hiển thị toàn bộ movie.

Thiết lập flash theo kiểu _________sẽ hiển thị toàn bộ movie.

A.  Default (Show all)

B. Exact Fit

C. No border

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: