Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

A. Tầng 1

B. Tầng 2

C. Từ tầng 3 trở lên

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: