Thí dụ nào sau đây là thủ tục phân tích:

Thí dụ nào sau đây là thủ tục phân tích:

A. Phân tích số dư nợ phải thu theo từng khách hàng và đối chiếu với sổ chi tiết.

B. Phân chia các khoản nợ phải thu thành các nhóm theo tuổi nợ để kiểm tra việc lập dự phòng nợ khó đòi.

C. Tính tốc độ luân chuyển hàng tồn kho và đối chiếu với tỷ số này của năm trước.

D. Phân tích tài khoản thành số dư đầu kỳ, các nghiệp vụ tăng giảm trong kỳ để kiểm tra chứng từ gốc.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng