Theo thống kê từ những thách thức đối với công nghệ phần mềm thì lỗi nhiều nhất là do:

Theo thống kê từ những thách thức đối với công nghệ phần mềm thì lỗi nhiều nhất là do:

A.  Kiểm tra và bảo trì

B. Phân tích yêu cầu

C. Thiết kế

D. Viết Code

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: