Theo quy định, nhiệm vụ nào sau đây được thanh toán bằng lệnh chi tiền?

Theo quy định, nhiệm vụ nào sau đây được thanh toán bằng lệnh chi tiền?

A. Bổ sung cân đối ngân sách cấp dưới

B. Chi xây dựng cơ bản

C. Chi chương trình, dự án

D. Các khoản chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng