Theo quan điểm kiểm toán, nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính bao gồm tỷ suất nào?

Theo quan điểm kiểm toán, nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính bao gồm tỷ suất nào?

A. Tỷ suất đầu tư

B. Tỷ suất tự tài trợ tổng quát

C. Tỷ suất tự tài trợ về đầu tư TSCĐ và đầu tư dài hạn

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng