Theo quan điểm của kiểm toán, tỷ suất nào trong số các tỷ suất sau không thuộc nhóm các tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính?

Theo quan điểm của kiểm toán, tỷ suất nào trong số các tỷ suất sau không thuộc nhóm các tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính?

A. Tỷ suất đầu tư

B. Tỷ suất các khoản phải trả

C. Tỷ suất tài trợ tổng quát

D. Tỷ suất tự tài trợ về đầu tư

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Theo quan điểm của kiểm toán, tỷ suất nào trong số các tỷ suất sau không thuộc nhóm các tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp?

Theo quan điểm của kiểm toán, tỷ suất nào trong số các tỷ suất sau không thuộc nhóm các tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp?

A. Tỷ suất các khoản phải thu

B. Tỷ suất khả năng thanh toán hiện thời

C. Tỷ suất khả năng thanh toán nhanh (tức thời)

D. Tỷ suất khả năng thanh toán dài hạn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng