Theo phương pháp tính giá thành giản đơn, Tổng giá thành sản phẩm không tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

Theo phương pháp tính giá thành giản đơn, Tổng giá thành sản phẩm không tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

A. Giá trị SPDD đầu kỳ Giá trị SPDD cuối kỳ

B. Số lượng sản phẩm hoành thành trong kỳ

C. Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Theo phương pháp tính giá thành giản đơn, Tổng giá thành sản phẩm tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

Theo phương pháp tính giá thành giản đơn, Tổng giá thành sản phẩm tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

A. Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ

B. Số lượng SPDD đầu kỳ và cuối kỳ

C. Số lượng sản phẩm hoành thành trong kỳ

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng