Theo phương pháp mã hóa công khai, với p=11 và q=13 thì:

Theo phương pháp mã hóa công khai, với p=11 và q=13 thì:

A. Khóa E=6, khóa D=37

B. Khóa E=7, khóa D=31

C. Khóa E=9, khóa D=63

D. Khóa E=7, khóa D=103

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Theo phương pháp mã hóa công khai, với p=7 và q=13 thì:

Theo phương pháp mã hóa công khai, với p=7 và q=13 thì:

A. Khóa E=13, khóa D=37

B. Khóa E=9, khóa D=32

C. Khóa E=5, khóa D=29

D. Khóa E=15, khóa D=36

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Theo phương pháp mã hóa công khai, với p=11 và q=13 thì:

Theo phương pháp mã hóa công khai, với p=11 và q=13 thì:

A. Khóa E=13, khóa D=37

B. Khóa E=9, khóa D=32

C. Khóa E=5, khóa D=29

D. Khóa E=15, khóa D=36

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Theo phương pháp mã hóa công khai, với p=7 và q=13 thì:

Theo phương pháp mã hóa công khai, với p=7 và q=13 thì:

A. Khóa E=5, khóa D=37

B. Khóa E=7, khóa D=31

C. Khóa E=9, khóa D=63

D. Khóa E=11, khóa D=41

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: