Theo phương pháp CRC, cho G(x)=11001 và xâu gốc M(x)=111000110101 thì xâu truyền đi là:

Theo phương pháp CRC, cho G(x)=11001 và xâu gốc M(x)=111000110101 thì xâu truyền đi là:

A. T(x)= 1110001101010100

B. T(x)= 1110001101011100

C. T(x)= 1110001101010101

D. T(x)= 1110001101010110

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: