Theo phương pháp CRC, cho G(x)=10111 và xâu gốc M(x)=11100100111 thì xâu truyền đi là:

Theo phương pháp CRC, cho G(x)=10111 và xâu gốc M(x)=11100100111 thì xâu truyền đi là:

A. T(x)= 111001001110010

B. T(x)= 111001001110011

C. T(x)= 111001001110110

D. T(x)= 111001001111010

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: