Theo phương pháp CRC, với xâu bit nhận được là T'(x)=1101011011110011 nếu:

Theo phương pháp CRC, với xâu bit nhận được là T'(x)=1101011011110011 nếu:

A. A. G(x)=11011 thì quá trình truyền có lỗi

B. G(x)=1001 thì quá trình truyền không có lỗi

C. G(x)=1101 thì quá trình truyền không có lỗi 

D. G(x)=10011 thì quá trình truyền không có lỗi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Theo phương pháp CRC, với xâu bit nhận được là T'(x)=110101101111001 nếu:

Theo phương pháp CRC, với xâu bit nhận được là T'(x)=110101101111001 nếu:

A. G(x)=11011 thì quá trình truyền không có lỗi

B. G(x)=1001 thì quá trình truyền không có lỗi

C. G(x)=1101 thì quá trình truyền có lỗi

D. G(x)=10011 thì quá trình truyền không có lỗi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: