Theo một báo cáo của IBM, “31% các dự án bị hủy bỏ trước khi chúng được hoàn thành, 53% vượt dự toán trung bình 189% và cứ mỗi 100 dự án, có 94 dự án khởi động lại”. Lý do nào cho số liệu thống kê trên?

 Theo một báo cáo của IBM, “31% các dự án bị hủy bỏ trước khi chúng được hoàn thành, 53% vượt dự toán trung bình 189% và cứ mỗi 100 dự án, có 94 dự án khởi động lại”. Lý do nào cho số liệu thống kê trên?

A. Thiếu đào tạo đầy đủ về công nghệ phần mềm

B. Thiếu đạo đức phần mềm và sự hiểu biết

C. Quản lý các vấn đề trong công ty

D. Ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: