Theo mặc định, Dreamweaver hiển thị table với khoảng cách cellpadding_______và cell spacing là:

Theo mặc định, Dreamweaver hiển thị table với khoảng cách cellpadding_______và cell spacing là:

A. 0,0

B. 1,2

C. 2,1

D. 1,1

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Theo mặc định, dreamweaver hiển thị table tới khoảng cách cellpadding và cell spacing là:

Theo mặc định, dreamweaver hiển thị table tới khoảng cách cellpadding và cell spacing là:

A.  0,0

B. 1,2

C. 2,1

D. 1,1

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: