Theo khái niệm dồn tích, doanh thu bán hàng sẽ được ghi nhận vào thời điểm:

Theo khái niệm dồn tích, doanh thu bán hàng sẽ được ghi nhận vào thời điểm:

A. Nhận được đơn đặt hàng của người mua

B. Gửi hàng hóa cho người mua

C. Người mua trả tiền hàng (hoặc chấp nhận thanh toán)

D. Tùy từng trường hợp để kết luận

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng