Theo IPAC của IFAC thì báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính được trình bày như thế nào:

Theo IPAC của IFAC thì báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính được trình bày như thế nào:

A. Bằng miệng hoặc bằng văn bản

B. Bằng miệng

C. Bằng văn bản và tuân thủ các quy định về nội dung và hình thức.

D. Bằng văn bản

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng