Theo hợp đồng đã kí kết, đơn vị gửi hàng cho người mua, người mua chấp nhận thanh toán, thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

Theo hợp đồng đã kí kết, đơn vị gửi hàng cho người mua, người mua chấp nhận thanh toán, thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

A. Nợ TK 131/ Có TK 155, 156

B. Nợ TK 131/ Có TK 511

C. Nợ TK 131 / Có TK 511; Có TK 333(1)

D. Nợ TK 331 / Có TK 511; Có TK 3331

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng