Theo công thức tính thì tổng giá thành sản phẩm (Công việc, dịch vụ) tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

Theo công thức tính thì tổng giá thành sản phẩm (Công việc, dịch vụ) tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

A. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ

B. Số lượng SPDD đầu kỳ và cuối kỳ

C. Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Theo công thức tính thì tổng giá thành sản phẩm (Công việc, dịch vụ) KHÔNG tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

Theo công thức tính thì tổng giá thành sản phẩm (Công việc, dịch vụ) KHÔNG tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

A. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ

B. Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ

C. Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ

D. Cho phí sản xuất dở dang cuối kỳ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng