Theo CMCKẾ TOÁN số 02 Hàng tồn kho , để tính trị giá mua thực tế của Hàng xuất kho, kế toán KHÔNG sử dụng phương pháp nào:

Theo CMCKẾ TOÁN số 02 Hàng tồn kho , để tính trị giá mua thực tế của Hàng xuất kho, kế toán KHÔNG sử dụng phương pháp nào:

A. Phương pháp nhập trước- xuất trước hay nhập sau- xuất trước

B. Phương pháp bình quân gia quyền

C. Phương pháp giá hạch toán

D. Phương pháp tính theo giá đích danh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng