Theo chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho, vật tư hàng hoá phải được dánh giá theo giá gốc. Vậy trong các chi phí dưới đây, chi phí nào KHÔNG được tính vào giá gốc của vật tư hàng hoá:

Theo chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho, vật tư hàng hoá phải được dánh giá theo giá gốc. Vậy trong các chi phí dưới đây, chi phí nào KHÔNG được tính vào giá gốc của vật tư hàng hoá:

A. Chi phí mua

B. Chi phi chế biến

C. Chi phí quảng cáo

D. Chi phí liên quan trực tiếp khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Theo chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho, giá gốc của vật tư hàng hoá gồm những chi phí nào:

Theo chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho, giá gốc của vật tư hàng hoá gồm những chi phí nào:

A. Chi phí mua

B. Chi phí chế biến

C. Chi phí liên quan trực tiếp khác

D. Tất cả các chi phí nói trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng