Theo chiến thuật kiểm nghiệm phổ biến, kiểm nghiệm tính năng tương quan với:

Theo chiến thuật kiểm nghiệm phổ biến, kiểm nghiệm tính năng tương quan với:

A. Phân tích toàn bộ hệ thống

B. Thiết kế

C. Phân tích yêu cầu

D. Mã hóa

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: