Theo Boris Beizer, thiết kế Testcase cần theo ràng buộc (contraint):

Theo Boris Beizer, thiết kế Testcase cần theo ràng buộc (contraint):

A. Theo một cách thức đầy đủ

B. Tất cả đều đúng

C. Nỗ lực và thời gian là tối thiểu

D. Nhằm khám phá lỗi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: