Thẻ

Thẻ

A. Dùng để chèn ảnh

B. Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào trong các ý trên 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

 Thẻ

 Thẻ

A. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột 

B. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào ở trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Thẻ

Thẻ

A. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột

B. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào ở trên 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ

Thẻ

A. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột

B. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào ở trên.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ

Thẻ

A. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột

B. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào ở trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Thẻ

Thẻ

A. Dùng để chèn ảnh

B. Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào ở trên.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Thẻ

Thẻ

A. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột

B. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào ở trên.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ

Thẻ

A. Dùng để chèn ảnh

B. Dùng để lấy dữ liệu từ một trang khác

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào ở trên.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Thẻ

Thẻ

A. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột

B. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào ở trên.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Thẻ :

Thẻ :

A.  Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột

B. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào ở trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ 

Thẻ 

A. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột

B. Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng

C. Tất cả dạng trên

D. Không có ý nào ở trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: