The two types of polymorphism is : ____ & ____ .

The two types of polymorphism is : ____ & ____ .

A. Run time and compile time

B. Preprocessor, compile time

C. Preprocessor, Linker

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: