Thẻ trong HTML được viết thế nào?

Thẻ trong HTML được viết thế nào?

A. Viết theo các thẻ có sẵn và tự đặt

B. Được viết theo các cặp thẻ có sẵn trong các version của HTML

C. Được viết tùy thích và phải đúng nguyên tắc đóng mở theo chuẩn w3c

D. Cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: