The Standard Template Library(STL) is a library of ___ templates.

The Standard Template Library(STL) is a library of ___ templates.

A. container class

B. time class

C. none of above

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: