Thế nào là truyền tham trị? Chọn câu trả lời đúng nhất

Thế nào là truyền tham trị? Chọn câu trả lời đúng nhất

A. Truyền bản sao của tham số vào biến. Tất cả các thay đổi của biến được thực hiện bởi hàm không ảnh hưởng đến giá trị của biến bên ngoài hàm.

B. Truyền địa chỉ của biến vào hàm.

C. Truyền giá trị của tham số vào biến.

D. Truyền bản sao của biến vào hàm chứ không phải là bản thân biến.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: