Thẻ HTML nào tạo ra một ô nhập dữ liệu với nhiều dòng?

Thẻ HTML nào tạo ra một ô nhập dữ liệu với nhiều dòng?

A.

B.

C.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ HTML nào tạo ra một ô nhập dữ liệu?

Thẻ HTML nào tạo ra một ô nhập dữ liệu?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: