Thẻ HTML nào tạo ra một danh sách đổ xuống (drop-down list)?

Thẻ HTML nào tạo ra một danh sách đổ xuống (drop-down list)?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: