Thẻ HTML nào tạo ra một checkbox?

Thẻ HTML nào tạo ra một checkbox?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: