The expression of the right hand side of || operators does not get evaluated if the left hand side determines the outcome.

The expression of the right hand side of || operators does not get evaluated if the left hand side determines the outcome.

A. True

B. False

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Ví dụ: if(a || b) nếu a là khác 0, b sẽ không được đánh giá.

Tags: