Thẻ dùng để làm gì?

 Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một nút lệnh lên trên form

C. Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả ý kiến trên 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một nhóm đối tượng chọn được nhiều đối tượng

C. Tạo một  cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả ý trên 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một nhóm đối tượng chọn được nhiều đối tượng

C. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một ô password

C. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A.  Tạo một textbox cho phép nhập liệu nhiều dòng

B. Tạo một ô text để nhập dữ liệu 1 dòng

C. Tạo một ô nhập mật khẩu

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một nhóm đối tượng chọn được nhiều đối tượng

C. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một ô password

C. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: