Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một ô password

C. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ dùng để làm gì?

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu

B. Tạo một ô password

C. Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: