Thẻ dùng để làm gì?

Thẻ

A. Tạo một ô text để nhập dữ liệu 1 dòng

B. Tạo một ô password

C. Tạo một  textbox cho phép nhập liệu nhiều dòng

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: