Thẻ của HTML có cấu trúc thế nào?

Thẻ của HTML có cấu trúc thế nào?

A. HTML tag là các từ khóa được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn như

B. HTML tag là các từ khóa được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn như

C. HTML tag là các từ khóa được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn như

D. HTML tag là các từ khóa được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn như

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: