The constructor and destructor of a class in C++ are called ___

The constructor and destructor of a class in C++ are called ___

A.  automatically

B. manually

C. none of above

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hàm tạo và hàm hủy trong C/C++ được gọi tự động

Tags: