Thẻ bài (Token) là một đơn vị dữ liệu đặc biệt, có nội dung gồm các thông tin:

Thẻ bài (Token) là một đơn vị dữ liệu đặc biệt, có nội dung gồm các thông tin:

A. Về kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu

B. Dữ liệu của người sử dụng

C. Điều khiển được quy định riêng cho mỗi phương pháp

D. Bảng chọn đường

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: