The (assert.h) header is used for ___ .

The (assert.h) header is used for ___ .

A. debugging

B. checking memory leak

C. library for time

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Thư viện (assert.h) define các function assert() sử dụng cho việc debug

Tags: