Thành phần x của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Địa chỉ này thuộc lớp:

Thành phần x của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Địa chỉ này thuộc lớp:

A. Lớp A

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Lớp D

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Thành phần x của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Địa chỉ này thuộc lớp:

Thành phần x của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Địa chỉ này thuộc lớp:

A. Lớp A

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Lớp D

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: