Thông điệp ICMP được đặt trong gói dữ liệu?

Thông điệp ICMP được đặt trong gói dữ liệu?

A. UDP

B. TCP

C. IP

D. Không xác định

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: