Tham số clip trong hàm setviewport(int x1, int y1, int x2, int y2, int clip); qui định vấn đề gì:

Tham số clip trong hàm setviewport(int x1, int y1, int x2, int y2, int clip); qui định vấn đề gì:

A. Cho phép hiển thị hay không hiển thị các nét vẽ bên trong viewport.

B. Cho phép hiển thị hay không hiển thị các nét vẽ bên ngoài viewport.

C. Cả 2 đều đúng.

D. Cả 2 đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: