Thời hạn nộp BCTC quý của đơn vị kế toán cấp I là:

Thời hạn nộp BCTC quý của đơn vị kế toán cấp I là:

A. 25 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

B. 10 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

C. cơ quan tài chính đồng cấp quy định

D. Không đáp án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Thời hạn nộp BCTC quý của đơn vị kế toán cấp I là:

Thời hạn nộp BCTC quý của đơn vị kế toán cấp I là:

A. 25 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

B. 10 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

C. cơ quan tài chính đồng cấp quy định

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng