Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý của đơn vị kế toán cấp I quy định thế nào?

Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý của đơn vị kế toán cấp I quy định thế nào?

A. 25 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

B. 10 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

C. 30 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

D. 45 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng